Помилки в підручниках з англійської: мама – неживий об’єкт та інші халепи

"Українська правда. Життя" продовжує досліджувати підручники, за якими вчаться учні в українських школах. Цього разу мова йтиме про підручник для 1 класу з англійської мови для загальноосвітных шкіл.

Ще до парламентських слухань учитель-методист Анатолій Шванц ознайомився з ним і помітив чимало помилок. Йдеться навіть не про мимодруки чи неправильно поставлені розділові знаки.

У цьому підручнику його автор постійно експериментує з артиклями і не помічає, що на сестру, Санта-Клауса і маму не можна казати "it" – адже вони живі, а не предмети.

У підручнику є ще чимало недоглядів, у тому числі звертання на листівці. Наприклад, вказано "To Mum and Dad", хоча там правильно писати "Dear Mum and Dad"; королева і зоопарк чомусь пишуться з великої літери при простому називанні (у підручнику вони Zoo і Queen).

Автор підручника для першокласників також вважає, що носії мови використовують словосполучення "a New Year tree", хоча це калька з російської, натомість є " а Christmas tree".

Зазначимо, що цього разу аналізував підручник учитель-методист, а не "молоді дівчата-журналістки, які вчора вийшли зі школи," як під час парламентських слухань казав директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Олександр Удод.

Нижче подаємо текст учителя-методиста Анатолія Шванца з деякими з помічених ним помилок. Учитель у дужках вказував джерела, на які посилався, коментуючи помилку. Їх ми теж залишаємо внизу тексту.

Готуючись до участі в недавніх парламентських слуханнях, вирішив доскіпливіше придивитися до нової навчальної літератури для початкової школи.

У руки мені потрапила книжка, видана торік у Києві за державний кошт і надіслана для використання в наших школах. Це підручник з англійської мови для першого класу загальноосвітніх шкіл (видавництво "Генеза", 2012 рік, 128 сторінок).

Книжка рекомендована Міносвіти і видана масовим, чи не кількасоттисячним, тиражем. Як зазначено у вихідних даних, "експертизу здійснював Інститут педагогіки НАПН України", там же названо і прізвище рецензента.

Оскільки комплексний висновок про якість навчальної літератури можна робити лише після її перевірки шкільною практикою, то далі йтиметься в основному про мовний аспект згаданого підручника, тобто про те, що лежить на поверхні і чого не можна не помітити навіть неозброєним оком.

При читанні матеріалів, призначених для учнів (там є ще і розділи з порадами для вчителів), часто виникало відчуття їх невідповідності сучасним нормам літературної мови, як англійської, так і української.

Далі спробую викласти свої спостереження. Кожну невідповідність зазначено з указівкою на сторінку підручника.

Is it your mum? Is it your sister? (с.17). Неправильно вжито особовий займенник it замість вказівного займенника this. Правильно: Is this your mum? Is this your sister? [18, с.404; 5, с. 287]. Адже вводиться питальна форма зразка, опрацьованого на с.16.: This is my … Особовий займенник "it" у своєму основному значенні заміняє раніше вказані назви неістот: This a pen. – Is it your pen? Тобто слово "it" заміняє те, що вже було назване раніше.

Speak in class. / Спілкуйся в класі (с.21, 26, 63, 70, 81, 83). Неправильний переклад, бо in class означає "на уроці" і відповідає на питання "коли?", а не "де?". Правильний переклад: Спілкуйся на уроці [8, с.293; 13, с.266].

"Learn the Letters" / "Вивчаємо літери" (с. 27, 29, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 49, 53, 55, 58, 61, 63, 72, 77, 80, 82, 84, 88). Якщо виходити з українського перекладу,то мало б бути Learning the Letters.

the Queen (с.41). Оскільки назва не конкретна, то краще писати з маленької букви і з неозначеним артиклем: a queen [13, c. 1242] (поряд бачимо a jellyfish).

the Zoo (с.46). Правильніше писати з маленької літери, бо це загальна назва [3, c.1827, 14, c.958].

It is summer. It is a tree. It is a bird (с.50). Правильно (для опису цього малюнка): This is summer. This is a tree. This is a bird [18, с.404; 5, с. 287]. Усе це в поданій ситуації не називалося раніше.

What season do you like? (с.51). Правильно: Which season do you like? Мова йде про вибір з обмеженої кількості [5, с.588; 8, с.1995; 18, с.611] (пір року всього чотири).

New Year Day (с.54). Правильно: New Year’s Day [8, с.1176; 13, с.1029].

When is the New Year Day? (с.54). Правильно: When is New Year’s Day? [8, с.1176; 13, с.1029].

Play a game "A Ribbon Game" [та іншi аналогічнi завдання] (с.54, 57, 60, 72, 74, 77, 86). Правильно: Play the game…, бо далі йде уточнення [18, с.54].

Days of the Week (с.56 і 58, назви уроків). Правильно: The Days of the Week [18, с.54] (є уточнення).

Holiday is Coming (c.59, назва уроку). Правильно: "The Holiday Is Coming," адже мова йде про конкретне свято [18, c.53-54], тому потрібен артикль the.

[The] guests are standing the door! (с.59). Пропущено прийменник at перед the door [14, с.247].

Easter Bunny (с.65). Правильно: the Easter Bunny; крім того, цей персонаж унікальний, тому на малюнку їх не може бути два [9, с.434; 15, с.136-137].

To Mum and Dad (с.67, на листівці). Правильно: Dear Mum and Dad. Це - звертання перед текстом поздоровлення [5, с.668; 18, с.123].

Правильно: Dear Mum and Dad

Happy Easter Day (с.67, на листівці). Правильно: Happy Easter [14, с.259].

Whom can you see? (с.68). Маємо стилістичну неузгодженість. Правильніше: Who can you see? [5, с.595; 18, с.612]. Whom – ознака книжного стилю, який не властивий дитячій пісні.

In the menu (с.68). Правильно: Оn the menu [7, с.774; 14, с.518].

What colour is it? [it=the book] – This is a green book! (с.73). Відповідь неправильна в логічному плані, бо вона називає певний об’єкт, тому не може слугувати відповіддю на питання What colour is it? Правильна відповідь: It’s green (або: The book is green) [4;5;18 – див. відповідні розділи; 6, с.149].

At the Lessons (с.76 і 78, у назвах уроків; at the English lessons: с.81, у запитанні). Перед іменником lesson у часовому значенні "на уроці" (=коли?) вживаються тільки прийменники during або in [6, с.13; 7, с.716; 14. с.478].

What colour is a boat? (с.93). Правильно: What colour is the boat? (вказівка на конкретний об’єкт). Також: Girls have got three toys (с.94). Правильно: The girls have got three toys (посилання на вже згаданих осіб) [18, c.54].

Where is an egg / an apple / a ball / a car? (с.96). Правильно: Where is the egg / the apple / the ball / the car? (питання про об’єкт, єдиний у певній ситуації) [18, c.54].

Where is Santa Claus? – It is under the New Year Tree (с.99). Правильно: Не [бо це особа чоловічої статі] is under the Christmas tree. Словосполучення "a New Year tree" не вживається в автентичному мовленні [7, с.1331; 14, с.121, 885]. Є тільки a Christmas tree, де tree пишуть з маленької букви, бо це загальна назва [15, с.84].

They are at the lesson (с.103). Тут, за змістом поданих ситуацій, потрібна обставина місця, а вирази in / during the lesson (at the lesson не вживають!) є обставинами часу [6, с.13; 7, с.716; 14. с.478]. Правильно: They are in the classroom.

Очевидно, що перелік помічених помилок і недоречностей не є вичерпним і однозначним. Значна кількість недоглядів є і в англо-українському словничку на с.117-125 у кінці книжки; вони не ввійшли до цього огляду (як і помилки українського слововжитку). А загалом число місць, які потребують уточнення, перевищує сотню…

Найменше мені хотілося б ставити на карб помічені недоліки авторові підручника. Навіть тексти, які пишуть професійні письменники рідною мовою, часто потребують вдумливого редактора. Для фахового видання, яким є книжка для школи, робота з редагування є набагато складнішою і відповідальнішою.

На закінчення знову повторю вже озвучену мною думку про обов’язкову участь у редагуванні (а ще краще – в написанні) вітчизняних підручників з іноземних мов освічених носіїв цих мов.

Це світова практика, яка виправдала себе в багатьох державах. Україна не може більше залишатися осторонь цього процесу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Cambridge advanced learner’s dictionary. – 4th ed. – Cambridge: CUP, 2013. – XIV, 1844p.
 2. Cambridge English pronouncing dictionary / Daniel Jones. – 17th ed. – Cambridge: CUP, 2006. – XXII, 600p.
 3. Collins COBUILD advanced dictionary of English. – 7th ed. – Boston (USA): National Geographic Learning, 2013. – LIV, 1914p.
 4. Collins COBUILD English grammar. – 3rd ed. – Glasgow: HarperCollins, 2011. – XX, 524p.
 5. Collins COBUILD English usage. – 3rd ed. – Glasgow: HarperCollins, 2012. – XVI, 784p.
 6. Hughes, Glyn and Moate, Josephine. Practical classroom English. – Oxford: OUP, 2007. – X, 172p.
 7. Longman collocations dictionary and thesaurus . – Harlow (England): Pearson, 2013. – VIII, 1464p.
 8. Longman dictionary of contemporary English. – 5th ed. – Harlow (England): Pearson, 2009. – XIV, 2082p.
 9. Longman dictionary of English language and culture. – 3rd ed. – Harlow (England): Pearson, 2005. – X, 1620p.
 10. Longman pronunciation dictionary / J.C.Wells. – 3rd ed. – Harlow (England): Pearson, 2008. – XXXVIII, 922p.
 11. Macmillan English dictionary for advanced learners. – 2nd ed. – Oxford: Macmillan, 2007. – XII, 1748p.
 12. Merriam-Webster’s advanced learner’s English dictionary. – Springfield (U.S.A.) : Merriam-Webster, 2008. – 22a, 1994p.
 13. Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A.S.Hornby. – 8th ed. – Oxford: OUP, 2010. – XII, 1940p.
 14. Oxford collocations dictionary for students of English. – 2nd ed. – Oxford: OUP, 2009. – XII, 964p.
 15. Oxford guide to British and American culture for learners of English. – 2nd ed. – Oxford: OUP, 2005. – VIII, 536p.
 16. Povey J., Walshe I. An English teacher’s handbook of educational terms. – 2nd rev.ed. – Moscow: Vyssaja Skola, 1982. – 240p.
 17. Puffalt D., Starko V. Speak authentic English: a handbook for Ukrainians. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 192p.
 18. Swan, Michael. Practical English usage. – 3rd ed. – Oxford: OUP, 2005. – XXX, 658p.

Про автора: Шванц Анатолій Васильович, 1952 року народження. Учитель-методист з 1983 року. Співукладач кількох словників англійської мови.

Стажувався у британських і американських університетах і середніх школах. Педагогічний стаж - 44 роки, з них 34 - у школі. Стаж методиста з іноземних мов - понад 20 років.

Реклама:

Головне сьогодні