Український алфавіт отримав офіційну транслітерацію латиницею. Таблиця

Кабінет міністрів України постановою від 27 січня затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал.

Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Буква Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

Відтепер буквосполучення "зг" офіційно передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж".

Що ж стосується м'якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

Приклади написання

українською мовою

латиницею

Аа

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Бб

Bb

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivkа
Borysenko

Вв

Vv

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Гг

Hh

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґґ

Gg

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Дд

Dd

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Ее

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Єє

Ye

ie

на початку слова
в інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп'є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Жж

Zh zh

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

Зз

Zz

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

Ии

Yy

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

Іі

Ii

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Її

Yi

i

на початку слова

в інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар'їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Йй

Y
i

на початку слова
в інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

Кк

Kk

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Лл

Ll

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

Мм

Mm

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Нн

Nn

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliіa

Оо

Oo

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

Пп

Pp

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Рр

Rr

Решетилівка
Рибчинськй

Reshetylivka
Rybchynskyi

Сс

Ss

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Тт

Tt

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

Уу

Uu

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Фф

Ff

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Хх

Kh kh

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Цц

Ts ts

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Чч

Ch ch

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Шш

Sh sh

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щщ

Shch shch

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Юю

Yu

іu

на початку слова
в інших позиціях

Юрій
Корюківка

Yurii
Koriukivka

Яя

Ya

ia

на початку слова
в інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам'янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

_________

Реклама:

Головне сьогодні