Плагіат Кириленко: чи покарають дружину віце-прем’єра?

У колонці від 13 січня мною була оприлюднена лише невеличка частина інформації стосовно відвертого плагіату в докторській дисертації Катерини Кириленко.

Там були чужі тексти без вказаного джерела або зі сфальсифікованими посиланнями.

У світлі того, як розгорталися подальші події навколо цієї дисертації, та кадрових змін в МОН: новий міністр Лілія Гриневич є однопартійкою чоловіка Катерини Кириленко В’ячеслава Кириленка, а міністерство збережено у підпорядкуванні останнього як віце-прем’єра з гуманітарних питань, – є усі підстави очікувати, що плагіаторство дружини Кириленка будуть "спускати на гальмах" з метою залишити їй науковий ступінь доктора педагогічних наук.

[L]Через це я вирішила розмістити у вільному доступі в Інтернеті фотоматеріали та текстові файли, які підтверджують масштабний плагіат у докторській дисертації, підручнику і низці статей Катерини Кириленко.

Крім того, вважаю за доцільне пояснити структуру і види плагіату в цій докторській.

ВІДЕО ДНЯ

Частина 6 статті 69 закону "Про вищу освіту" визначає академічний плагіат як "оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання".

Згідно п.6 ч.2 статті 6 закону "Про вищу освіту" "Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації… є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома".

Аналіз дисертації Катерини Кириленко дозволяє стверджувати, що у ній мають місце обидва види академічного плагіату.

Вона у своїй докторській дисертації оприлюднила в якості результатів власного дослідження наукові результати, отримані російським науковцем Стелою Георгієвною Григор’євою, які було нею захищено у вигляді дисертації доктора педагогічних наук "Формирование инновационной культуры учителя начальных классов" за спеціальністю 13.00.08 "Теорія і методика професійної освіти у дисертаційній раді" Д.212.136.04 у Московському державному гуманітарному університеті ім. М. О. Шолохова 18.01.2012 року (на дисертації і авторефераті вказано 2011 - рік подання до захисту і розсилки автореферату).

Дисертація російського науковця Стели Георгіївни Григор’євої. Для збільшення натисніть на зображення

Кириленко у розділі першому своєї дисертації на с. 66 приписує собі положення, винесене Григор’євою на захист (тобто воно є пунктом авторської наукової новизни), і розміщене нею на с. 13 автореферату і с. 17 дисертації, а також оприлюднене Григор’євою, вже як науковий результат дослідження на с. 369 її ж докторської дисертації, та опубліковане на с. 40 автореферату.

Кириленко у розділі першому своєї дисертації на с. 66 приписує собі положення, винесене Григор’євою на захист на с. 13 автореферату. Для збільшення натисніть на зображення
Кириленко у розділі першому своєї дисертації на с. 66 приписує собі положення, винесене Григор’євою на захист на с. 369 докторської дисертації. Для збільшення натисніть на зображення

На с. 67 своєї дисертації Кириленко без докорів сумління пише: "Нами розроблено… критерії сформованості інноваційної культури" і – повністю переписує зміст таблиці №1 зі сторінок 24-25 автореферату Григор’євої.

На с. 67 своєї дисертації Кириленко повністю переписує зміст таблиці №1 зі сторінок 24-25 автореферату Григор’євої. Для збільшення натисніть на зображення
На с. 67 своєї дисертації Кириленко повністю переписує зміст таблиці №1 зі сторінок 24-25 автореферату Григор’євої. Для збільшення натисніть на зображення

У висновках до першого розділу на с. 80-81 Кириленко від свого імені оприлюднює визначення, автором якого є Григор’єва і яке оприлюднене останньою як науковий результат дослідження на с. 369 її докторської дисертації та опубліковано на с. 40 автореферату.

На с. 80-81 дисертації Кириленко від свого імені дає визначення зі с. 369 докторської Григор’євої. Для збільшення натисніть на зображення

У розділі третьому дисертації Кириленко плагіат із дисертації та автореферату Григор’євої представлений особливо "репрезентативно":

– на с. 174-175 Кириленко приписала собі (букв.: "ми виходили") результати дослідно-експериментальної роботи Григор’євої, оприлюднені на с. 375-376 її докторської дисертації;

На с. 174-175 Кириленко приписала собі результати роботи Григор’євої, оприлюднені на с. 375-376 її докторської. Для збільшення натисніть на зображення

– на тій же с. 174 (абзац другий): визначення моделювання процесу формування інноваційної культури авторства Григор’євої (с. 41 авторефрату) Кириленко подала як власне: "ми розуміємо";

На с. 174 визначення авторства Григор’євої (с. 41 авторефрату) Кириленко подає як своє. Для збільшення натисніть на зображення

– на с. 187-188 і початку с.189 Кириленко скопійовано методику дисертаційного дослідження Григор’євої зі с. 32-33 автореферату останньої;

На с. 187-188 Кириленко скопіювала методику дослідження Григор’євої (зі с. 32-33 автореферату). Для збільшення натисніть на зображення
На с. 189 Кириленко скопіювала методику дослідження Григор’євої (зі с. 33 автореферату). Для збільшення натисніть на зображення
На с. 190 Кириленко продовжила описання видів роботи і методів, що використовувалися Григор’євою (с. 34 автореферату). Для збільшення натисніть на зображення

– на с. 189 К.Кириленко подала від свого імені ("нами було організовано" і "ми практикуємо"), а на с. 190 продовжила – описання видів роботи і методів, що використовувалися Григор’євою, списавши їх буквально зі с.33-34 її автореферату (див. вище);

– на с. 201 Кириленко приписує собі отримані Григор’євою наукові результати її дослідження, опубліковані на с. 37-38 автореферату;

На с. 201 дисертації Кириленко приписує собі отримані Григор’євою наукові результати (с. 37 автореферату). Для збільшення натисніть на зображення

– на с. 203 Кириленко привласнила ("педагогічний експеримент підтвердив" і "представлена нами модель") науковий результат дослідження Григор’євої, опублікований у її авторефераті (на с. 38) і докторській дисертації (на с. 366).

На с. 203 Кириленко привласнила науковий результат дослідження Григор’євої (с. 38 автореферату). Для збільшення натисніть на зображення

У висновках до третього розділу на с. 227-228 Катерина Кириленко прямо приписує собі ("ми розуміємо") науковий результат дослідження Григор’євої зі с.40 її автореферату і с. 372 дисертації.

На с. 227-228 Кириленко прямо приписує собі науковий результат дослідження іншого вченого (с. 372 дисертації Григор’євої). Для збільшення натисніть на зображення

У розділі четвертому на с. 287 своєї дисертації Кириленко копіює (разом із висловлюванням: "на наш погляд") висновок зі с. 30 автореферату Григорьєвої, а на с. 289-290 під гаслом "у нашому дослідженні" (с. 290) – здійснює виклад наукових результатів, отриманих Григор’євою і опублікованих нею на с. 30-31 її автореферату.

На с. 287 своєї дисертації Кириленко копіює висновок зі с. 30 автореферату Григорьєвої. Для збільшення натисніть на зображення
На с. 289-290 Кириленко здійснює виклад наукових результатів, отриманих Григор’євою (с. 30-31 її автореферату). Для збільшення натисніть на зображення

Під усіма наведеними запозиченнями в дисертації Кириленко посилань на Григор’єву немає.

Докторська дисертація Григор’євої є основним об’єктом плагіаризму з боку Кириленко, але не єдиним.

Так, у підрозділі 4.5. на с. 290-291 своєї дисертації Кириленко приписує собі висновок методологічного характеру, запозичивши його без посилань із дисертації російського доктора педагогічних наук Л. О. Холодкової, захищеної у Санкт-Петербурзі у 2005 році за спеціальністю 13.00.08 "Теорія і методика професійної освіти".

На с. 290-291 своєї дисертації Кириленко приписує собі висновок доктора педагогічних наук Л.О. Холодкової. Для збільшення натисніть на зображення

Крім того, визначення, автором якого є Холодкова, Кириленко подає як своє у висновках до другого розділу (с. 164-165) своєї докторської.

Визначення, автором якого є Холодкова, Кириленко подає як своє на с. 164-165 своєї докторської. Для збільшення натисніть на зображення

У висновках до того ж (другого) розділу дисертації (с. 166) Кириленко від себе подає визначення, яке насправді належить російському науковцю О. В. Балахонову і яке було пунктом наукової новизни його докторської дисертації, захищеної у Санкт-Петербурзі у 2008 році.

У дисертації (с. 166) Кириленко від себе подає визначення, яке насправді належить російському науковцю О.В. Балахонову. Для збільшення натисніть на зображення

У загальних висновках дисертації (с. 388) першим пунктом "власного наукового доробку" Катерина Кириленко оприлюднила визначення, яке "зліплене" нею з двох визначень: перше – авторства О. О. Поскрякова, друге – А. В. Кальянова (який при цьому посилається на роботу М. І. Романенка).

У висновках дисертації (с. 388) Кириленко оприлюднила визначення, яке "зліплене" з двох визначень: перше – авторства О. О. Поскрякова. Для збільшення натисніть на зображення
У висновках дисертації (с. 388) Кириленко оприлюднила визначення, яке "зліплене" нею з двох визначень: друге – А. В. Кальянова (який посилається на роботу М. І. Романенка). Для збільшення натисніть на зображення

Свідченням академічного плагіату є і й автореферат докторської дисертації Кириленко, адже у ньому опубліковані привласнені Катериною наукові результати і тексти кількох, знов-таки переважно російських, науковців.

Так, в авторефераті вона під своїм іменем опублікувала:

– на с. 8 (в електронному варіанті – с. 10) визначення інноваційної культури, авторами якого є насправді О. Поскряков і А. Кальянов;

На с. 8 автореферату Кириленко є визначення, авторами якого насправді є О. Поскряков і А. Кальянов. Для збільшення натисніть на зображення
На с. 8 автореферату Кириленко є визначення, авторами якого насправді є О. Поскряков і А. Кальянов. Для збільшення натисніть на зображення

– на с. 9 (в електронному варіанті – с. 11) – науковий результат дослідження Григор’євої;

На с. 9 дисертації Кириленко - науковий результат дослідження Григор’євої. Для збільшення натисніть на зображення

– на с. 10 (ел. с. 12) – визначення інноваційної культури, автором якого є Холодкова;

На с. 10 дисертації Кириленко – визначення інноваційної культури, автором якого є Холодкова. Для збільшення натисніть на зображення

– на тій же с. 10 (ел. с. 12) – текст, буквально (навіть зі словом "Вважаємо" (у І.Панової: "Мы считаем") списаний Кириленко зі статті російського науковця І.Панової "Обоснование интегрированного похода к формированию инновационной культуры специалиста" (журнал "Современные наукоемкие технологи" – 2008 – №7 – с. 73-75);

На с. 10 текст списаний Кириленко зі статті російського науковця Панової. Для збільшення натисніть на зображення

– на с. 11 (ел. с. 13) – науковий результат дослідження російського автора О. Балахонова;

На с. 11 автореферату Кириленко – науковий результат дослідження О. Балахонова. Для збільшення натисніть на зображення

– на тій же с. 11 (ел. с.13) передостанній абзац у категорично-стверджувальній формі: "ми потрактовуємо" – Кириленко приписала собі визначення формування інноваційної культури, автором якого є Григор’єва;

На с. 11 Кириленко приписала собі визначення, автором якого є Григор’єва. Для збільшення натисніть на зображення

– наприкінці с.11 (ел. с. 13) з категорично-стверджувального: "ми виходили" – розпочинається текст, що переходить на с. 12 (ел. с. 14), і який є викладом наукових результатів дослідно-експериментальної роботи Григор’євої зі с. 375-376 її докторської дисертації, щоправда тепер "за авторством" Кириленко (фото 24);

Наприкінці с.11 і початку с. 12 автореферату Кириленко виклад наукових результатів роботи Григор’євої (с. 375-376 її докторської). Для збільшення натисніть на зображення

– в якості першого пункту "власної наукової новизни" у загальних висновках на с. 25-26 (ел. с. 27-28) Кириленко подала визначення, авторами якого насправді є український науковець А. Кальянов (з посиланням на М. І. Романенка) і російський О. Поскряков (фото 25.1 і 25.2).

У висновках на с. 25-26 Кириленко подала визначення, авторами якого є А. Кальянов (з посиланням на М. І. Романенка) і О. Поскряков. Для збільшення натисніть на зображення
У висновках на с. 25-26 Кириленко подала визначення, авторами якого є А. Кальянов (з посиланням на М. І. Романенка) і О. Поскряков. Для збільшення натисніть на зображення

Історія з відвертим плагіатом у дисертації і авторефераті дружини віце-прем’єр-міністра ще й сильно віддає лицемірством: справедливо вимагаючи обмежити російський контент в українському гуманітарному просторі, В’ячеслав Кириленко дозволяє собі керуватися подвійними стандартами: забороняючи демонструвати "гуманітарний продукт" "русского мира" в Україні, він робить виняток для своєї дружини (вчительки російської мови і літератури за освітою), адже значна частина наукових робіт пані Кириленко, у т.ч. близько чверті її докторської дисертації, і є продуктом, що був створений сучасними російськими науковцями.

Чи можливо крадіжка інтелектуальної власності науковців з Росії – це новий спосіб боротьби з країною-агресором?

До речі, Катерина Кириленко може стати причиною чергового для України міжнародного скандалу. Оскільки Україна ратифікувала Всесвітню конвенцію про авторське право, в разі, якщо будь-хто з вищезазначених російських авторів захоче звернутися до Європейського суду, для нашої держави можуть настати неприємні правові наслідки.

Також у Росії можуть знайтися бажаючі скористатися цією ситуацією в політичних цілях, виставивши Україну в дуже негарному світлі.

А оскільки в скандалі замішана дружина одного з високопосадовців нашої країни, чи будуть взагалі нам довіряти наші партнери з ЄС? Адже в Європі дуже прискіпливо ставляться до права інтелектуальної власності, до якого відноситься і авторське право на наукові роботи!

Тому хотілося б порадити віце-прем’єру В’ячеславу Кириленку: коли зберетеся у черговий раз навішувати ярлик "прибічника русского мира" будь-кому, хто критикує вас або пані Кириленко, розпочніть пошуки цих прибічників із власної дружини.

Реклама:

Головне сьогодні