Звідки походять маніпуляції навколо ґендерної політики, і терміну "ґендер" зокрема

904
30 червня 2020

Нещодавно мала необхідність прочитати текст, присвячений питанням впровадження ґендерної політики в суддівській гілці влади.

Текст цікавий, з серйозно підібраними статистичними даними, аналітикою та значною кількістю опрацьованих джерел.

Але в одному місці моя увага була прикута до цитати, взятої з документу ООН, яка, на мій погляд, була повною нісенітницею.

При цьому автор цитував не аби що, а записку Генерального Секретаря ООН, складену за підсумками тридцятої сесії Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Відповідно до тексту, цитата стосувалася визначення поняття "стать".

Уважно прочитавши наведене нижче визначення, думаю, ви також будете ним сильно здивовані.

"Стать – соціальне поняття (!), що характеризує біологічні статеві відмінності, але при цьому також ідеологічна і культурна концепція, відтворена у сфері матеріальної  практики,  відповідно,  впливає  на  результати  такої практики.

Вона зачіпає розподіл ресурсів, багатства, роботи, повноважень у сфері прийняття рішень і політики та користування правами і пільгами в сім’ї та суспільному житті.

Незважаючи на обумовлені культурою і часом відмінності, відносини між статями у світі передбачають асиметрію влади чоловіків і жінок як однієї з характерних особливостей.

Таким чином, стать є одним із соціальних чинників стратифікації, і в цьому сенсі він схожий на інші диференціальні фактори, такі, як раса, клас, етнічна і статева належність і вік.

Вона допомагає нам зрозуміти соціальну будову статевої самоідентичності і нерівність структури влади, що лежить в основі відносин між статями".

Перше, що кинулося в очі – визначення статі як соціального поняття.

Дивно?

Так, дивно. Стать – це не соціальне поняття, що характеризує біологічні статеві відмінності, а поняття, яке характеризує біологічні та фізіологічні відмінності. 

Поняттям, що характеризує соціальні відмінності статей є як раз поняття "ґендер".

Стать не є ідеологічною та культурною концепцією. Так, належність до чоловічої чи жіночої статі дійсно, як говориться в записці "зачіпає розподіл ресурсів, багатства, роботи, повноважень у сфері прийняття рішень і політики та користування правами і пільгами в сім’ї та суспільному житті".

Але далі взагалі поняття "стать" порівнюється із поняттям "статева належність" як з чимось іншим – "стать є одним із соціальних чинників стратифікації, і в цьому сенсі він схожий на інші диференціальні фактори, такі, як раса, клас, етнічна і статева належність і вік", що викликало ще більший подив.

Тобто стать є схожою на статеву належність, говорить документ, тобто схожа сама на себе, що є повною тавтологією. Та вона не схожа, мова про одні й ті ж самі речі.

Подив зник дуже швидко і на його місце прийшло розуміння необхідності раціонального аналізу тексту, в якому "щось не так".

Перший крок – перевірити правильність цитати, й відповідно порівняти її з джерелом. 

Джерело було вказано – російськомовна записка, розміщена на сайті www.un.org – тобто офіційному сайті Організації Об’єднаних Націй.

Відповідно автор самостійно зробив переклад цитати української мовою з російської.

Може переклав неправильно?

Читаю російськомовний текст:

"Пол определяется как социальное понятие, характеризующее биологические половые различия.

Это – идеологическая и культурная концепция, также воспроизводимая в сфере материальной практики; в свою очередь она оказывает воздействие на результаты такой практики. Она затрагивает распределение ресурсов, богатства, работы, полномочий в сфере принятия решений и политики и пользования правами и льготами в семье и общественной жизни.

Несмотря на обусловленные культурой и временем различия, отношения между полами в мире подразумевают асимметрию власти мужчин и женщин в качестве одной из характерных особенностей.

Таким образом, пол является одним из социальных факторов стратификации, и в этом смысле он похож на другие дифференцирующие факторы, такие, как раса, класс, этническая и половая принадлежность и возраст.

Он помогает нам понять социальное строение половой самоидентичности и неравенство структуры власти, лежащее в основе отношений между полами".

І розумію, що всі питання, які виникли у мене, залишаються актуальними, бо переклад зроблений аутентично.

Шукаю цей документ англійською і знаходжу.

Читання документу оригінальною англійською мовою розставляє усі крапки над "і".

Визначення, яке наводив автор статті, і які містяться в російськомовній версії документу стосувалися не поняття "стать" ("пол"), а поняття "ґендер", що підтверджено наведеною нижче цитатою з документу:

"Gender is defined as the social meanings given to biological sex differences. It is an ideological and cultural construct, but is also reproduced within the realm of material practices; in turn it influences the outcomes of such practices.

It affects the distribution of resources, wealth, work, decision-making and political power, and enjoyment of rights and entitlementswithin the family as well as public life.

Despite variations across cultures and over time, genderrelations throughout the world entail asymmetry of power between men and women as apervasive trait.

Thus, gender is a social stratifier, and in this sense it is similar to other stratifiers such as race, class, ethnicity, sexuality, and age.

It helps us understand the social construction of gender identities and the unequal structure of power that underlies the relationship between the sexes".

Звернення до оригінального англійського тексту також виявило наявність і інших неточностей російськомовної версії документу.

Так, англомовний термін "sexuality" чомусь перекладається як  "статева належність" ("половая принадлежность").

Так само, термін "gender identities" перекладено російською як "половая самоидентичность" ("статева самоідентичнсть").

Як видно, неправильно перекладені обидві складові цього терміну: мова йде не про стать і не про самоідентичність, а про ґендер та ідентичність.

І взагалі переклад і в інших місцях страждає лінгвістичними неточностями та помилками, які виглядають як підміна понять, заміна змісту та зміщення контексту (наприклад використання терміну "концепція" замість "конструкція", що суттєво змінює зміст цього тексту).

Чи є випадковістю виявлена некоректність?

Чи це помилка перекладача чи свідома підміна понять?

Чому спостерігається подібна непрофесійність, якими є її наслідки і кому вони є вигідними?

І чому протягом більш ніж п’ятнадцяти років існування документу на сайті організації в ньому не були виправлені помилки і не зроблені зміни?

Не будемо наївно дивитися на речі – на такому високому рівні не буває непрофесійного перекладу, так і саме дивних випадковостей.

Російська політична машина на всіх рівнях націлена на просування власних імперських інтересів та власноруч сконструйованих світоглядних та геополітичних концепцій, серед яких – концепція "руського миру".

Ґендерна проблематика, так само як і проблематика прав людини і прав жінок зокрема, знаходить спотворене відображення в цій концепції, як об’єкти критики, неприйняття та відкидання про що ми вже не раз писали.

Про проєкт "руського миру" написано чимало (наприклад, Україна та проект "русского мира": аналітична доповідь. – Київ, 2014. – http://library.kpi.ua:8991/F?func=find-b&request=000396838&find_code=SYS ;  Якубова Л.  "Русский мир" в Україні: на краю прірви. – Вид. 2-ге. – К.: ТОВ "видавництво "КЛІО", - 2018. – 384 с. 359).

Його "ґендерна ідеологія" коротко проаналізована мною в розділі "Русский мир" проти ґендерної рівності" книги "Ґендерне тяжіння: виклики та рішення".

Олександр Дугін, головний ідеолог "русского мира", пропонує для його зміцнення та досягнення поставлених цілей відмовитися від наукового світогляду (він навіть пише – проклясти його), реабілітувати релігію і сакральність, викрити лібералізм як тоталітарну ідеологію і повстати проти нього, цілком відкинути ґендерну політику, повернутися до традиційних практик сім’ї – тобто, увійти до цілком нового постзахідного століття.

Виходить так, що маніпулятивний концепт тотожності та взаємозамінності термінів "стать" та "ґендер" ("термін "ґендер" запровадили ООН та ЄС замість традиційного – "стать"), а також маніпулятивні заяви про те, що "використання терміну "ґендер" призводить до зникнення чоловічої та жіночої статі як таких" випливає з російськомовного некоректного перекладу оригінального англомовного тексту.

Або навпаки, причина та наслідки можуть мінятися місцями для того, щоб заперечувати важливість ґендерної рівності.

Такі собі "лякалки" проти ґендерної політики в цілому і ратифікації Конвенції Ради Європи із запобігання насильства стосовно жінок та домашнього насильства та боротьбу із цими явищами (Стамбульської Конвенції) зокрема.

Так само некоректним та маніпулятивним є і зведення змісту поняття "ґендер" до поняття "сексуальності", що зроблено в російськомовному перекладі.

Перефразовуючи слова професора Преображенського з "Собачого серця" Михайла Булгакова, який радив не читати совєцькі газети до обіду, – скажу: не читайте документи ООН російською мовою.

Російська мова дійсно є однією з шести офіційних мов ООН (поряд з англійською, французькою, іспанською, китайською та арабською), чим багато хто з російських адептів дуже хизується.

Разом з тим, вона не є робочою мовою ООН. Робочими мовами ООН є  англійська та французька.

Саме однією з них складаються оригінальні тексти документів ООН. Решта – переклади, які можуть, як ви вже бачили, не те що відрізнятися, а бути прямо протилежними за змістом порівняно із оригіналом. 

В такій ситуації стає зрозумілою важливість відслідковування  коректного перекладу термінології у документах, які стосуються прав людини і особливо ґендерної проблематики, на етапі підготовки, схвалення та розгляду таких документів та привернення уваги міжнародних організацій до можливих виявлених неточностей у перекладі схвалених документів, бо останні мають негативні наслідки під час їх імплементації.

Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань ґендерної політики, доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, професор, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина perig76/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

11 фото про те, як гендерні стереотипи доходять до абсурду

Британія заборонила рекламу з гендерними стереотипами. Чому це важливо

Як одне слово у тексті гімну Канади зробило його гендерно нейтральним

Без леді та джентельменів. Лондонське метро запроваджує гендерно нейтральні вітання

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.                     

Головне на сайті